Napište nám

  • info@neisse.cz
  • (+420) 775 033 999

SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ STAVEB A STABILIZACE TERÉNU

KAJETÁNSKÉ TERASY

MALÁ STRANA – PRAHA 1

Tato stavba byla realizována ve dvou etapách. Během první byla postupně rozebrána stávající opěrná zeď, pod kterou bylo nalezeno historické renezanční zdivo stojící na ještě starší obezdívce hradního příkopu. Terén nad tímto zdivem byl vysvahován a byl zahájen archeologický a geologický průzkum.

Na základě těchto průzkumů byl vypracován projekt druhé etapy, který řešil ochranu historicky cenných částí a jejich statické zajištění pomocí zemních kotev a roznášecích konstrukcí. Na těchto konstrukcích, byla provedena gravitační železobetonová zeď a obě části byly pomocí přizdívek sjednoceny v historizujícím vzhledu. Pro zakrytí koruny zdi byly použity repliky pískovcových desek z přilehlých zdí teras. První etapa proběhla v listopadu a prosinci 2012 a po dokončení projektových prací, došlo v termínu červenec až říjen 2013 k druhé etapě.VÝKOP A STABILIZACE STAVEBNÍ JÁMY BAZÉNU

VÝKOP A STABILIZACE STAVEBNÍ JÁMY BAZÉNU

MALÁ STRANA – PRAHA 1

Příprava stavební jámy probíhala v počáteční fázi, jako archeologický průzkum. Po jeho dokončení a zakonzervování částí původní románské fortifikace došlo na stabilizaci pomocí zemních kotev a torkretové stěny. Vše probíhalo v několika fázích postupného hloubení, které vzhledem ke složitosti podmínek výkopů, bylo z velké části ruční.
Samotný budoucí bazén je založen na mikropilotech a terén pod základové desky je upraven stříkaným armovaným betonem. Celý prostor vymezují i vyzdívky ze ztraceného bednění, které vytvářejí přechody mezi různě vysokými prostory budoucího podzemního podlaží bazénu. Vzhledem ke složité hydrologické situaci na malostranských svazích zde vyvstal problém se spodní vodou, který jsme řešili pokládkou drenáží a odvodňovacími odvrty.
Těsná blízkost stávajících, převážně renezančních, stavebních konstrukcí vyžadovala jejich zabezpečení pomocí ocelových stabilizačních rámů. Pro nestabilní základové zdivo zvolil statik zabezpečení pomocí železobetonových pilířů, prováděných technologií stříkaných betonů. Akce byla realizována od prosince 2018 do května 2019.